Lista aktualności Lista aktualności

RODO

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dotycząca odszkodowań rolnych Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Łąck ul. Lipowa 4, 09-520 Łąck

2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest dr Bartosz Mendyk, tel. 507-054-139, iod@drmendyk.pl

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących szkód leśnych.

4.Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)RODO tj. powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawa Prawo Łowieckie. 

5. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, dostawcom usług prawnych i doradczych, podmiotom, z których usług Administrator Danych będzie korzystał.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z JRWA. 

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, jak i przesyłane poza obszar UE. 

8. posiada Pani/Pan: − prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-391 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dla klientów wydzierżawiających grunty Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Łąck Zgodnie z art. 13 RODO, informuję, że:

1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Łąck ul. Lipowa 4, 09-520 Łąck;

2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest dr Bartosz Mendyk, tel. 507-054-139, iod@drmendyk.pl;

3. Zgoda na przetwarzanie danych przy najmie/ dzierżawie lasu nie jest wymagana bowiem Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO- są one niezbędne do zawarcia i rozliczenia umowy. Niepodanie danych spowoduje niemożliwość podpisania umowy- jest to więc warunek niezbędny;

4.Dostęp do danych osobowych będą posiadały wyłącznie upoważnione organy;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;

6.w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będą też przekazywane poza obszar UE; 

7. posiada Pani/Pan: − prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dotycząca monitoringu Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Łąck ul. Lipowa 4, 09-520 Łąck 

2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest dr Bartosz Mendyk, tel. 507-054-139, iod@drmendyk.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach zapewnienia bezpieczeństwa osób, przeciwdziałaniu szkodnictwu leśnemu oraz czystości terenu Nadleśnictwa. Podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust 1 lit f) RODO.

4. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), podmiotom, z którymi administrator będzie współpracował w ramach realizacji odrębnych umów cywilnoprawnych.

5. Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 30 dni, po tym czasie zostaną automatycznie nadpisane

6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będą również profilowane. 

7.posiada Pani/Pan: − prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa) , gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dla kupujących drewno Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Łąck ul. Lipowa 4, 09-520 Łąck 

2.Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest dr Bartosz Mendyk, tel. 507-054-139, iod@drmendyk.pl 

3.Zgoda na przetwarzanie danych przy sprzedaży drewna nie jest wymagana bowiem Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO- są one niezbędne do zawarcia i rozliczenia umowy. Niepodanie danych spowoduje niemożliwość podpisania umowy- jest to warunek niezbędny. Zasady sprzedaży drewna reguluje Zarządzenie nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 października 2016 r. w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. 

4. Dostęp do danych osobowych będą posiadały wyłącznie upoważnione organy. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami skarbowymi przez okres 10 lat od zakończenia umowy sprzedaży 

6.w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. posiada Pani/Pan: − prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dotycząca konkursów i edukacji leśnej Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że:

1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Łąck ul. Lipowa 4, 09-520 Łąck 

2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest dr Bartosz Mendyk, tel. 507-054-139, iod@drmendyk.pl 

3.Celem przetwarzania danych osobowych jest rozpowszechnianie wiedzy o środowisku leśnym poprzez rejestrację uczestników edukacji leśnej konkursów, wydawania nagród przez Administratora Danych.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO-osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub na podstawie realizacji umowy konkursu. W zależności od regulaminu konkursu. 

5.Przetwarzanie wizerunku wymaga zgody. Należy pamiętać, że stosownie do art. 81 prawa autorskiego przy zdjęciach grupowych, imprezach publicznych zgoda nie jest wymagana. Stosowne zwolnienia zawiera również prawo prasowe. 

6.Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, dostawcom usług prawnych i doradczych, podmiotom, z których usług Administrator Danych będzie korzystał. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z JRWA. 

8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane.

8 posiada Pani/Pan: − prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;..

 

 

  • Szanowni Panstwo, na podstawie Orzeczenia Trybunalu Europejskiego TSUE C-40/17 Fashion ID informujemy, ze poniewaz na stronie zainstalowana jest wtyczka Facebook „Lubie to” informujemy ze, operator przekazuje dane Facebookowi. Dane te to informacje o adresie IP oraz identyfikatorze przegladarki uzytkownika.