Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikacja FSC - High Conservation Value Forests

Zgodnie z zasadami dobrej gospodarki leśnej według zasad i standardów FSC (Forest Stewardship Council) Nadleśnictwo Łąck wyznaczyło lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests).

 
Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF w granicach Nadleśnictwa obejmują następujące kategorie obszarów:
1. HCVF 1 - lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji  wartości biologicznych, do których zaliczono:
  • HCVF 1.1.a – lasy w rezerwatach oraz lasy w parkach narodowych        
  • HCVF 1.1.b – lasy w parkach krajobrazowych oraz strefy „ochrony krajobrazowej" parków narodowych i rezerwatów przyrody ( ich celem jest zachowanie wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych w warunkach racjonalnej gospodarki
  • HCVF 1.2.  - fragment lasu znaczący dla zachowania populacji gatunków ujętych zagrożonych oraz „znaczenia europejskiego" – (do tej kategorii zaliczono ostoje bociana czarnego oraz miejsca występowania bobra)
2. HCVF 3 - obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy, w podziale na:
  • HCVF 3.1. - ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej takie jak: świetliste dąbrowy, bory, brzeziny i świerczyny bagienne 
  • HCVF 3.2. -  ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze, występujące wielkoobszarowo stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej takie jak grądy,  łęgi, jedliny (brak tego typu powierzchni HCVF na terenie Nadleśnictwa Łąck)
3. HCVF 4 - lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych, do których zaliczono:
  • HCVF 4.1. - lasy wodochronne chroniące zasoby wód powierzchniowych i podziemnych na siedliskach wilgotnych i bagiennych oraz lasy na terenach okresowo zalewanych wzdłuż rzek, potoków i zbiorników wodnych
  • HCVF 4.2. - lasy glebochronne (brak tego typu powierzchni HCVF na terenie Nadleśnictwa Łąck)
4. HCVF 6 - lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności. Lasy tej kategorii wyznaczono na podstawie wyników konsultacji społecznych. Kategorię tą ustalano w porozumieniu z lokalnymi władzami na poziomie gminy.
 
Aktualna lista powierzchni HCVF została zamieszczona na stronie http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lodz/nadl_lack/ochrona_przyrody