Wydawca treści Wydawca treści

Powierzchnie referencyjne

Powierzchnie referencyjne to reprezentatywne przykłady istniejących ekosystemów zachowane w stanie naturalnym bądź zbliżonym do naturalnego.

Takie enklawy i obszary objęte ochroną prawną, tam gdzie w planach ich ochrony ustalono taką potrzebę, są wyłączone z użytkowania. W przypadku terenów leśnych, za ekosystem uznaje się typ siedliskowy lasu. Ekosystem referencyjny jest zachowany w ilości nie mniejszej niż 1% jego powierzchni w ramach jednostki certyfikowanej. Łączna powierzchnia zachowanych ekosystemów jest nie mniejsza niż 5% powierzchni jednostki certyfikowanej.
Wybór obszarów leśnych objętych ochroną następuje w oparciu o rozpoznanie kluczowych walorów biologicznych między innymi poprzez konsultacje z jednostkami naukowymi, organizacjami przyrodniczymi oraz samorządami.

Aktualny wykaz powierzchni referencyjnych zamieszczony jest na stronie  http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lodz/nadl_lack/ochrona_przyrody