Wydawca treści Wydawca treści

LKP Lasy Gostynińsko-Włocławskie

Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Gostynińsko Włocławskie został utworzony jako jeden z pierwszych kompleksów mających promować zrównoważony rozwój i nowoczesne myślenie w leśnictwie.

Historia powstania

Za początki istnienia Leśnego kompleksu promocyjnego "Lasy Gostynińsko- Włocławskie" (LKP) przyjmuje się wiosnę 1994 roku, kiedy oficjalna nazwa „leśny kompleks promocyjny" pojawiła się w uzasadnieniu do Decyzji nr 23 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 8 listopada 1994r. Swoje formalne funkcjonowanie Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Gostynińsko Włocławskie" zaczął 1 stycznia 1995r.

Położenie

W skład Leśnego kompleksu promocyjnego „ Lasy Gostynińsko-Włocławskie'' wchodzą nadleśnictwa: Gostynin (16 127 ha), Łąck (12 399 ha) i Włocławek (25 122 ha). Pod względem administracji państwowej i samorządowej LKP leży w granicach dwóch województw: mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego. Główny, zwarty obszar leśnego kompleksu promocyjnego ciągnie się od Włocławka na zachodzie po Gąbin na wschodzie. Drugi duży kompleks znajduje się na południe od Gostynina i Łącka, głównie na terenie Równiny Kutnowskiej. Oba duże kompleksy połączone są przesmykami lasów w okolicach Gostynina i Łącka. Licząc w linii prostej wzdłuż Wisły LKP rozciąga się na długość ponad 80 km i szerokość dochodząca w okolicach Gostynina do prawie 30 km .

Cele i zadania

Podstawowym celem Leśnego kompleksu promocyjnego jest trwałe zachowanie i odtwarzanie walorów lasu metodami gospodarczymi, ze szczególnym uwzględnieniem metod leśnej inżynierii ekologicznej, czyli postępowania zmierzającego do wzrostu naturalności, różnorodności biocenoz leśnych, regeneracji, rehabilitacji lub restytucji ekosystemów i ich zrównoważenia w warunkach gospodarczych lasu wielofunkcyjnego. Bardzo ważnym zadaniem LKP „Lasy Gostynińsko- Włocławskie'' jest integrowanie celów trwałej gospodarki leśnej, ale także wszechstronne rozpoznanie stanu biocenoz leśnych oraz kierunków zachodzących w nich zmian.

Siedlisko

W lasach LKP „Lasy Gostynińsko- Włocławskie'' wyróżniono 15 typów siedliskowych lasu. Zdecydowaną większość stanowią siedliska boru mieszanego świeżego BMśw ( 37,0 %) i boru świeżego Bśw ( 33,4%), natomiast rzadziej występują lasy mieszane, zajmując około 18 procent powierzchni całego LKP.

Fauna i Flora

Flora, czyli ogół gatunków danego terenu, jest w „Lasach Gostynińsko-Włocławskich stosunkowo liczna. Dotychczas badania wykazały obecność ponad 1000 gatunków roślin naczyniowych, obejmujących rośliny kwiatowe oraz paprotniki. Można tutaj spotkać gatunki takie jak zawilec wielokwiatowy, dziurawiec skąpolistny, miodunka wąskolistna, naparstnica zwyczajna, goździk piaskowy, łyszczec baldachogronowy, rojniczek pospolity. Specyficzną cechą LKP, na tle pozostałych kompleksów promocyjnych w Polsce, jest udział rzadkich roślin pochodzenia pontyjskiego, takich jak ostnica jana, czyściec kosmaty czy aster gawędka.

Stosunkowo duże zróżnicowanie siedlisk LKP od żyznych lasów liściastych do ubogich kserotermicznych wydm sprawia, że różnorodność występujących tutaj gatunków zwierząt jest znaczna.

Zbiorniki wodne zasiedlają pospolite krajowe ryby takie jak.; szczupak, lin karp, leszcz, węgorz czy miętus. Występują tutaj także wszystkie gatunki płazów i gadów charakterystyczne dla niżu Polski. Wśród nich można wymienić traszkę zwyczajna, traszkę grzebieniastą, ropuchę szarą, ropuchę zieloną i ropuchę paskówkę. Mniejsze zbiorniki wodne zasiedla ginący gatunek – kumak nizinny. Z gadów można wymienić: jaszczurkę zwinkę, jaszczurkę żyworodną, zaskrońca oraz padalca. Najliczniejszą grupę kręgowców stanowią ptaki. Stwierdzono lęgi 135 gatunków i regularne pojawianie się na przelotach ponad 30 gatunków. Do najczęściej spotykanych należą: bąk, kulik wielki, żuraw, batalion, błotniak łąkowy czy kropiatka. Na obszarze LKP stwierdzono występowanie prawie 50 gatunków ssaków. Z rzędu owadożernych stwierdzono 5 gatunków: jeża wschodniego, kreta, ryjówki- aksamitną i malutką oraz rzęsorka rzeczka. Bogatą w gatunki grupę stanowią nietoperze (11 gatunków) Spośród ssaków kopytnych występuje: dzik, łoś, sarna, jeleń szlachetny, a także daniel.

Ochrona przyrody

Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Gostynińsko-Włocławskie" jest bardzo istotnym elementem systemu ochrony przyrody i sieci ekologicznej Polski i Europy. Krajowa sieć ekologiczna ECONET-POLSKA tworzy spójny przestrzennie system obszarów, których walory przyrodnicze mają wysoką rangę krajową. Połączone są one siecią korytarzy ekologicznych. Na terenie LKP „Lasy Gostynińsko Włocławskie"  występują: rezerwaty przyrody (19), park krajobrazowy, obszary chronionego krajobrazu, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, pomniki przyrody, użytki ekologiczne oraz objęte ochrona gatunkową grzyby, rośliny i zwierzęta wraz z siedliskami.

Materiały źródłowe " Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Gostynińsko Włocławskie"" Wiesław Cyzman 1998.