Wydawca treści Wydawca treści

Gostynińsko-włocławski Park Krajobrazowy

Gostynińsko - Włocławski Park Krajobrazowy został utworzony uchwałą Nr XIX/70/79 Wojewódzkich Rad Narodowych w Płocku i Włocławku z dnia 5 kwietnia 1979 roku na powierzchni 38950 ha. Wokół Parku utworzono otulinę na powierzchni 14195 ha.

Cel powstania

Celem utworzenia parku była ochrona unikalnych w kraju terenów o wysokich wartościach przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i rekreacyjnych. Obszar Parku położony jest w Pradolinie Wisły, na terenie Województwa kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Ponadto park stanowi korytarz ekologiczny łączący puszczę Kampinowską z Puszczą Bydgoską i Borami Tucholskimi.

Położenie

Park położony jest na pograniczu dwóch województw: kujawsko-pomorskiego oraz mazowieckiego.Siedziba Zarządu Parku znajduje się w miejscowości Kowal. Park obejmuje swym zasięgiem obszary należące do sześciu gmin: Włocławek, Kowal, Baruchowo, Nowy Duninów, Gostynin i Łąck. Szczególne walory przyrodnicze i krajobrazowe odgrywają ważną rolę w sieci obszarów chronionych Mazowsza i Kujaw, jak również w krajowej Sieci Obszarów Chronionych.

Z czym spotkamy się w parku?

Krajobraz parku budują wydmy śródlądowe, ozy, kemy, doliny rzeczne. Dominują zbiorowiska roślinne różnych odmian borów sosnowych i mieszanych.

W obrębie Parku oraz jego otuliny utworzono 13 rezerwatów: Jezioro Rakutowskie, Gościąż, Wójtowski Grąd, Korzeń, Jastrząbek, Dąbrowa Łącka, Kresy, Komory, Lucień, Lubaty, Jazy, Olszyny Rakutowskie oraz Łąck

Na terenie parku żyje kilkadziesiąt gatunków ptaków, w tym: gęś gęgawa, rycyk, batalion, błotniak łąkowy, ksyk, krwawodziób, derkacz oraz wiele innych ptaków brodzących i siewkowatych.

Więcej o Gostynińsko - Włocławskim Parku Krajobrazowym (w skrócie GWPK) dowiecie się Państwo na stronie Parku http://parki.kujawsko-pomorskie.pl/gwpk

Magia liczb

Powierzchnia 3130,17 ha gruntów Nadleśnictwa Łąck została objęta ochroną Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego (w tym 408 ha powierzchnia rezerwatów), zaś ochroną otuliny Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego zostało objętych 2140,13 ha gruntów Nadleśnictwa (w tym 290 ha rezerwaty).