Zasoby leśne

Zasoby drzewostanów Nadleśnictwa Łąck stanowią drzewostany sosnowe oraz mieszane, o przeciętnym wieku 76 lat oraz bardzo dobrej kondycji zdrowotnej.

Hodowla lasu

Hodowla lasu, jako dyscyplina wiedzy i dziedzina gospodarczej działalności człowieka w lesie, zajmuje czołowe stanowisko w nauce i praktyce leśnej. Do niej należy bowiem utrzymywanie, kształtowanie, odtwarzanie i doskonalenie lasu w charakterze bazy produkcyjnej rozlicznych surowców pochodzenia leśnego, jak również zachowanie i wzmaganie jego roli ogólnogospodarczej, kulturalnej i ochronnej.

Ochrona lasu

Ochrona lasu jako dział gospodarki leśnej zajmuje się zabezpieczaniem lasu przed szkodami biotycznymi (powodowanymi czynnikami przyrody ożywionej), szkodami abiotycznymi (powodowanymi czynnikami przyrody nieożywionej) i antropogenicznymi (powodowanymi przez człowieka)

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu obok hodowli i ochrony lasu jest jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki leśnej. Mówiąc o użytkowaniu lasu mamy na myśli pozyskanie drewna czyli użytku głównego oraz wykorzystanie tzw. użytków ubocznych jakimi są jagody, grzyby, rośliny zielne (lecznicze) a także produkcja choinek i stroiszu.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

Oprócz pięknych i zdrowych lasów, tereny nadleśnictwa są bogate w jeszcze jeden składnik wchodzący w skład każdego ekosystemu leśnego - w zwierzęta. Największą grupę stanowią zwierzęta zaliczane do grupy zwierząt łownych. Należą do nich: łoś, jeleń, daniel, sarna oraz dzik.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Łąck nie prowadzi nadzoru nad lasami niepaństwowymi