Wydawca treści Wydawca treści

Projekty i fundusze

Nazwa projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów" Planowany okres realizacji: 2016-2019 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

  • rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
  • szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
  • dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
  • skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na: rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:

  • budowę i modernizację dostrzegalni pożarowych (84 szt.)
  • zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (131 szt.)
  • doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (26 szt.)
  • budowę stacji meteorologicznych (12 szt.)
  • wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym: zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

Wartość projektu Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 57 772 978,83 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 37 500 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 31 875 000,00 zł