Wydawca treści Wydawca treści

Zalesianie gruntów rolnych - program PROW na 2014 rok

W związku z trwającymi uzgodnieniami nad PROW na lata 2014-2020 tegoroczny nabór wniosków dla gruntów do zalesienia prowadzony będzie na zasadach obowiązujących w PROW 2007-2013.

Nadleśnictwo, na wniosek rolnika sporządza plan zalesienia gruntu przeznaczonego do zalesienia oraz potwierdza jego wykonanie.

Plany sporządzane są dla gruntów spełniających warunki określone w rozporządzeniu, a przede wszystkim :

- dla gruntów ornych lub sadów-  powierzchnia większa niż 0,50 ha i szerokość większa niż 20 m, przy czym wymagań tych nie stosuje się jeżeli grunty graniczą z lasem, a ich powierzchnia wynosi co najmniej 0,10 ha;

- dla użytków rolnych niewykorzystywanych do produkcji rolniczej- występowanie drzew lub krzewów pochodzących z sukcesji naturalnej których wiek nie przekracza 20 lat, a powierzchnia kęp stanowi nie mniej niż 10 % powierzchni gruntu przeznaczonego do zalesienia.

Nadleśniczy sporządza plan zalesienia w ciągu dwóch miesięcy od daty wpłynięcia wniosku.

Wykonanie planu zalesienia jest bezpłatne.

Osobą do kontaktu w powyższej sprawie jest Pani Beata Zielińska

 

Lista dokumentów niezbędnych do wniosku, wzór wniosku oraz Rozporządzenie PROW w załączeniu