Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Zasoby drzewostanów Nadleśnictwa Łąck stanowią drzewostany sosnowe oraz mieszane, o przeciętnym wieku 76 lat oraz bardzo dobrej kondycji zdrowotnej.

Głównym gatunkiem tworzącym drzewostany Nadleśnictwa Łąck jest sosna. Ponadto, jak na środkową część kraju mamy do czynienia także z dużym udziałem dębu

Struktura gatunkowa miąższościowa i powierzchniowa

Zgodnie z udziałem gatunkowym dominują drzewostany sosnowe. Możemy zaobserwować stale zwiększający udział gatunków liściastych , co prezentuje wykres poniżej. Zawarte w nim dane odnoszą się do lat 2004-2013 (IV rewizja) oraz do prognozowanych 2014-2023 (V rewizja).

Porównanie udziału powierzchniwego gatunków na przestrzeni 20 lat

Wśród typów siedliskowych dominują żyzne siedliska lasowe, jednakże, w obrębie Gąbin (w skład którego wchodzą leśnictwa Gąbin, Rzepki oraz Luszyn), przeważają siedliska borowe (za sprawą leśnictwa Gąbin)

Rozkład siedlisko z podziałem na obręby

W strukturze wiekowej dominują drzewostany IVb, V oraz starszych klasy wieku, czyli w od 70 do 100 lat, oraz starsze. Dominować w użytkowaniu lasy będą cięcia rębne dające surowiec tartaczny.

Struktura wiekowa drzewostanów

Wykresy opracowane przez BULiGL oddział w Warszawie